THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định ) Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất thuế TNDN Thuế suất 20% áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp (trừ 1 số loại hình doanh nghiệp đặc biệt)

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là gì?

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập của doanh nghiệp sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.