THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Theo quy định hiện nay Thuế suất thuế xuất khẩu là 0%, thuế suất thuế nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng loại mặt hàng.