BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THƯ SỐ

1) Dành cho doanh nghiệp đăng ký mới: (Đánh dấu “X”vào ô vuông)
 

Tên gói dịch vụ

Đăng ký mới

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá Chứng thư số

1,000,000

1,590,909

2,409,091

Giá NEW-CA Token

500,000

500,000

Miễn phí

VAT (10%)

150,000

209,091

240,909

Tổng giá (Đã VAT)

1,650,000

2,300,000

2,650,000

 
 

2) Dành cho doanh nghiệp gia hạn: (Đánh dấu “X”vào ô vuông)
 

Tên gói dịch vụ

Gia hạn

Thời gian sử dụng

1 Năm

 

2 Năm

 

3 Năm

 

Giá Chứng thư số

1,090,909

1,818,182

2,181,818

VAT (10%)

109,091

181,818

218,182

Tổng giá (Đã VAT)

1,200,000

2,000,000

2,400,000

 
 

Bình luận